Elke Rotaryclub is lid van Rotary International. Die heeft regels opgesteld waaraan wij ons houden. Maar die kunnen worden gewijzigd, en elke club heeft het recht om daartoe voorstellen te doen. Zo’n wijzigingsvoorstel moet een lange weg gaan. In 2016 is er weer een soort “wetgevende vergadering” van R.I. Voorstellen daarvoor moeten evenwel al vóór 1 oktober a.s. aanhangig worden gemaakt. Ik verwijs graag naar een uitgebreider verhaal op onze website:

http://www.rotary.nl/d1590/nieuws/col2016/